معرفی مانیتور بُــرد

ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺒﺮز ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻨﺪ ﺑُﺮد و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑُﺮد، ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎري ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻠﯽ، ﻫﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده و داراي اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻇـﺎﻫﺮ و رﻧﮓ ﻣﻄﺎﺑﻖِ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

مزایای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑُﺮد ﺑﺮ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ

  • داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮل (ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ، ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ، داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و …)
  • ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و ﻣﻘﺎوم
  • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ
  • اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ و دﯾﺪه ﺷﺪن از ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ
  • اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻻ

جستجوگر پیشرفته جایگاه‌های سوخت

با سیستم جستجوی جایگاه سوخت در کمترین زمان ممکن بهترین مکان برای تبلیغات خود را بیابید.

موقعیت مکانی جایگاه

می‌توانید موقعیت مکانی جایگاه را روی نقشه مشاهده کنید.

جایگاه های داخل شهر

جایگاه مورد نظر را با توجه به بازار هدف و محصول خود انتخاب کنید.

جاده ای (برون شهری)

با تفکیک جایگاه های شهری و برون شهری جایگاه مورد نظر خود را هرچه سریعتر انتخاب کنید.

جستجوی جایگاه سوخت

با استفاده از این سیستم جایگاه سوخت مورد نظر خود را بیابید.